Dva kuchaři připravují jídlo v kuchyni.

Hygiena a hasiči

Projektová dokumentace pro hasiče, zásady provozní hygieny nebo HACCP, zjistěte, co musíte dodat na Stavební úřad a co je potřeba pro samotný provoz.

Dva kuchaři připravují jídlo v kuchyni.
STORYOUS

Zásady provozní hygieny

Poté co jste si vybrali ideální místo pro váš nový podnik a podepsali smlouvu s majitelem, je vhodné prostor zaměřit v počítačové podobě a zaslat architektovi nebo projektantovi k vytvoření návrhu interiéru, který musí kromě jiného splňovat zásady provozní hygieny.

Zásady provozní hygieny jsou taková kritéria, která se vztahují například na podmínky zásobování pitnou vodou, napojení na kanalizaci, větrání prostor, vytápění, osvětlení, hygienická zařízení pro spotřebitele i zaměstnance nebo třeba hygienické požadavky na přípravu a výrobu pokrmů.

Věděli jste, že musíte sestavit také HACCP?

Co je to HACCP?

Povinností majitele je také sestavit tzv. HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). HACCP je mezinárodně zavedený systém stanovující kritické kontrolní body a analýzu rizika při výrobě potravin a je nástrojem k zajištění zdravotní nezávadnosti potravin. Kritické kontrolní body jsou stanoveny během všech činností, které souvisejí s výrobou, zpracováním, skladováním, manipulací, přepravou a prodejem koncovému zákazníkovi, tedy spotřebiteli. Systém si můžete sestavit sami nebo s pomocí odborníka na míru vašemu podniku.

HACCP je mezinárodně zavedený systém sloužící k zajištění zdravotní nezávadnosti potravin

Hasičský záchranný sbor

K otevření nového podniku potřebujete ještě vyjádření od hasičů, a to konkrétně přes podání projektové dokumentace.

Projektová dokumentace musí být podána v obálce nebo svázána v deskách. Nezapomeňte do ní přiložit žádost o stanovisko a jednu její kopii, potom ještě požárně bezpečnostní řešení zpracované osobou odborně způsobilou – v tištěné podobě. Poslední částí obálky musí být výkresová dokumentace, také v tištěné podobě.

Nezapomeňte, že k otevření nového podniku potřebujete také vyjádření od hasičů.

Který úřad

Krajská hygienická stanice podle území

Hasičský záchraný sbor

Které zákony hledat

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygieně potravin

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, v znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 65/2017 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-65)

Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně

Kolik si připravit

0 Kč

Jak dlouho budete čekat

Maximálně 30 dní