Finanční gastro slovník

Jaké termíny potřebujete znát, co se týče financí v gastronomii?

STORYOUS
  • Cash flow je jedním z nejčastějších termínů, bavíme-li se o financích v podnikání. Představit si pod ním můžeme peněžní tok vašeho podniku. Výsledná částka cash flow je rozdíl mezi tržbami podniku a jeho výdaji.
  • Fixní náklady jsou jednoduše takové náklady, které se žádným způsobem nezvyšují s množstvím výroby. Příkladem takových nákladů je třeba nájem, který platíte každý měsíc stejný bez ohledu na prodané obědy.
  • Variabilní náklady jsou opakem těch fixních. To znamená, že čím větší je objem výroby, tím víc se zvyšují i variabilní náklady. Jako příklad si můžeme uvést suroviny. Čím více obědů prodám, tím více nakupuji surovin. Platy zaměstnanců můžete považovat za fixní náklad v okamžiku, kdy se bavíme o stálých, fixních mzdách. Na druhou stranu se dají ale považovat i za variabilní v tom smyslu, že ve dnech nebo týdnech, kdy prodávám více, potřebuji také více zaměstnanců v kuchyni, za barem nebo na zahrádce.
  • Food cost jsou náklady, které daný podnik vynaloží na suroviny. Jedná se o procentuální vyjádření surovinového nákladu z prodejní ceny jídla. Většinou se pohybuje kolem 30 %.
  • Labor cost jsou na druhou stranu náklady, které padnou na zaměstnance. Můžete do toho započítat mzdy zaměstnanců, brigádníků nebo odměny živnostníků.
  • Marže představuje rozdíl mezi nákupní nebo výrobní cenou a tou prodejní. Vyjadřuje výnos z prodeje. Například nabízíme-li produkt, jehož výroba nás stála 60 Kč, a prodáváme ho za 100 Kč, hrubý zisk je rozdíl mezi těmito částkami, tedy 40 Kč. Rozdíl (40) vydělíme prodejní částkou (100). Výsledek je 0,4, což dělá 40 % marže.
  • Přirážka je často zaměňovaný pojem s marží. Jedná se ale o procentuální vyjádření částky, kterou jste si přidali k nákupní nebo výrobní ceně produktu. Počítá se jednoduše jako prodejní cena děleno nákupní cena. Na výše uvedeném příkladu to znamená 100 děleno 60. To vychází přibližně 1,67 a reálně to znamená, že produkt prodáváte za 167 % výrobní nebo nákupní ceny. Vaše přirážka je tedy 67 %.